Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Kontakt
  • F.H.U
  • NIP: 683-147-43-01

  • E-mail:sklep@wedkujznami.pl
  • Telefon572-323-517
  • Godziny działania sklepuStacjonarnego Bilczyce 119 32-420 Bilczyce

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.wedkujznami.pl
znajdującego się pod adresem 32-420 Gdów   Bilczyce 119  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, a także zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.


Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Sprzedawca – F.H.U Grzegorz Śliwiński w Gdowie (adres: 32-420 Gdów, Gdów 658),  NIP 683-147-43-01, REGON: 35633350, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów. Adres sklepu stacjonarnego 32-420 Bliczyce 119
Dane kontaktowe Sprzedawcy, umożliwiające z nim kontakt:
telefon: 572-323-517
adres poczty elektronicznej: sklep@wedkujznami.pl
adres korespondencyjny  Bilczyce 119, 32-420 Gdów.
Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług.
Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a użytkownikiem Internetu, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, wynikających z funkcjonalności serwisu internetowego.
Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
??Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.
PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu,
Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem wszelkich urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki internetowej.
Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji Sekcji IV pkt 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika, w ramach korzystania z Sklepu, treści o charakterze bezprawnym.
Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
Sprzedawca porozumiewa się z Nabywcą za pośrednictwem strony internetowej:  www.wedkujznami.pl, a także telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Nabywcy wynikających z tej umowy.
 
IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY
Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
adresu dostawy,
sposobu dostawy,
sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
Złożenie zamówienia jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie poprzez konto Użytkownika lub bez takiej rejestracji. Aby złożyć zamówienie w pierwszej formie (tj. poprzez konto użytkownika) przed złożeniem zamówienia należy założyć nowe konto lub zalogować się do założonego już wcześniej konta Użytkownika. W celu założenia konta należy wypełnić odpowiednie formularze rejestracyjne, podając wymagane dane, w tym dane konieczne do dokonania dostawy zamówionych towarów. Aby złożyć zamówienie w drugiej formie (tj. bez rejestracji) należy wypełnić formularze, które są wymagane dla złożenia zamówienia bez  dokonywania rejestracji.
Zamówienie zostaje złożone poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
Po złożeniu prawidłowego zamówienia i sprawdzeniu przez Sprzedawcę dostępności zamówionych towarów w magazynie, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
Po zawarciu umowy, Sprzedający dostarczy Nabywcy będącemu konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej, w formacie pdf. wraz z informacjami wymaganymi przez ustawę o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Aby otworzyć ten dokument konieczne jest posiadanie programu Adobe Reader.
UWAGA towar z adnotacją na zamówienie BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU 

V. ZAPŁATA CENY
Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
Użytkownik może wybrać spośród następujących sposobów zapłaty:
 przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze:.18 1240 4588 1111 0010 5543 1100 (Grzegorz Śliwiński 32-420 Gdów 658
REGON: 35633350, NIP:683-147-43-01 płatność dokonywana przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, w terminie 2 dni roboczych ;
płatność za pośrednictwem serwisu PayU,
płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi lub listonoszowi, dostarczającemu zamówione produkty,
płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego pod adresem Sprzedawcy.
Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie w odpowiednim formularzy, w którym Użytkownik może dokonać wyboru formy dostawy.
Użytkownik dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
Całkowity koszt zamówienia, łącznie z kosztami dostawy zostanie podany Użytkownikowi po wypełnieniu formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

VI. DOSTAWA
W przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w sekcji V pkt 2a lub 2b realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty.
W przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w sekcji V pkt 2c lub 2d realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
Czas dostawy jest uzależniony od wybranego przez Nabywcę sposobu dostawy. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Realizacja zmówienia trwa od 1 do 2 dni roboczych . W sytułacji sprzedaży towaru w sklepie stacjonarnym sprzedawca zwruci niezwłocznie pieniądze za zakup lub za porozumieniem z kupującym zamówi nowy towar co może wydłużyć czas dostawy. 
Zamówinie może zostać anulowane jeżeli sprzedawca zweryfikuje błąd w podanej cenie .
 Użytkownik przed złożeniem zamówienia ma prawo wybrać sobie sposób dostawy lub odbiór osobisty pod adresem Sprzedawcy.
Dostępne sposoby dostawy to:
Przesyłka kurierska
Przesyłka kurierska pobraniowa
InPost Paczkomaty 24
Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
Za miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedającego uważa się adres wskazany przez Nabywcę.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 
VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA
Niniejsza sekcja dotyczy jedynie Nabywców będących konsumentami.
Nabywca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyn.
Termin, o którym mowa w pkt. 2 biegnie od skutecznego dostarczenia zamówionego przez Nabywcę towaru pod adres wskazany przez Nabywcę.
Odstąpienie następuje poprzez złożenie przez Nabywcę stosownego pisemnego oświadczenia na adres Sprzedawcy, Nabywca może skorzystać ze wzoru, który stanowi Załącznik do Regulaminu.
Sprzedawca zwróci Nabywcy wszystkie płatności w tym koszty dostawy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Nabywca przy zapłacie, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Jeżeli Nabywca wybrał sposób zapłaty przewidziany w sekcji V pkt 2c lub 2d, zwrot płatności nastąpi, za zgodą i w zależności od wyboru Nabywcy, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazanych przez niego adres. Formularz wyrażenia zgody będzie załączany wraz z Produktem przy dostawie lub odbiorze.
Nabywca zwróci Sprzedawcy towary w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu.
Prawo odstąpienia nie przysługuje Nabywcy, gdy:
została zawarta umowa o świadczenie usług, a Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
Nabywca wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji,
towarem są świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism.
 
IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY
Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów, zamówionych przez Nabywcę, bez wad.
Sprzedawca odpowiada wobec Nabywców będących konsumentami na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej  w ustawie - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
W przypadku umów sprzedaży, w których Nabywcą nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 93 z późn. zm.).
Realizacja uprawnień z tytuły rękojmi za wady jest dalej określana jako reklamacja.
Reklamacje mogą być zgłaszane:
pisemnie, na adres Sprzedawcy.;
e-mailem, na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy
Nabywca będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od dostarczenia mu zamówionych towarów.
Jeśli zamówiony towar ma wadę Nabywca będący konsumentem, składając reklamację, może:
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
- zażądać wymiany towaru na wolny od wad;
- zażądać usunięcia wady.
W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedawca ustosunkuje się do niej i powiadomi Nabywcę będącego konsumentem o sposobie dalszego postępowania. 
W przypadku, gdy do zrealizowania żądań Nabywcy będącego konsumentem, przedstawionych w reklamacji, konieczne jest dostarczenie przez niego Sprzedawcy reklamowanego towaru, Nabywca będący konsumentem dostarczy reklamowany towar na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszej Sekcji, Nabywca nie ma możliwości skorzystania z żadnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (dostępna jest droga sądowa). Nie jest możliwe dochodzenie roszczeń na drodze pozasądowej.
Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty ani nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.
O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, Nabywca może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji.

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG:
W razie świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422).
Korzystać ze Sklepu można za pośrednictwem wszelkich urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki internetowej.
Zabronione jest dostarczanie przez osoby korzystające ze Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez osobę korzystającą ze Sklepu korzystania z danej usługi.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie Sprzedawcy sporządzonego w formie pisemnej (a przesłanego na adres Sprzedawcy) lub przesłanego pocztą elektroniczną (na adres elektroniczny sprzedawcy) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, precyzującego umowę, która ulega rozwiązaniu.
Reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
O rozstrzygnięciu reklamacji osoba korzystająca ze Sklepu zostanie poinformowana drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt.1, Sprzedawca niniejszym informuje, iż:
korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie w tym tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tych związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
Sprzedawca wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki cookies.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik, który zarejestrował się w Sklepie zakładając konto Użytkownika (przy czym Użytkownicy tacy zwani będą dalej: „Zarejestrowanymi Klientami”), zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych, a nadto Zarejestrowani Klienci zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu Zarejestrowany Klient zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Sprzedającego w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Zarejestrowanego Klienta z korzystania ze Sklepu Internetowego i upoważnieniem Sprzedawcy do usunięcia konta Zarejestrowanego Klienta z serwisu Sklepu Internetowego. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedawcę zmian Regulaminu.
Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu